• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Program Moja Woda – dofinansowane do deszczówki 2024

Wnioski w programie Moja Woda można składać do końca czerwca 2024 roku. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie finansowe na zakup zbiornika na deszczówkę.
Program Moja Woda – dofinansowane do deszczówki 2024

W ostatniej edycji programu Moja Woda do rozdysponowania było 130 milionów zł. Wnioski można ciągle składać, najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku, o ile środki nie skończą się wcześniej.

Program Moja Woda

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

W ramach programu uzyskać można wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia, które doprowadzi do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Dla kogo program Moja Woda?

Dofinansowanie na małą retencję mogą uzyskać właściciele i współwłaściciele nieruchomości, na których znajduje się dom jednorodzinny.

Program dotyczy osób, które nie skorzystały z poprzednich edycji programu i nie uzyskały wsparcia finansowego na inwestycje związane z pozyskiwaniem deszczówki.

Program Moja Woda – jakie dofinansowanie?

Inwestorzy w tzw. małą retencję mogą uzyskać 6000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup, montaż, budowę czy uruchomienie takich elementów i instalacji, jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody,

które pozwolą na:

  • zbieranie wód opadowych z powierzchni, m.in. dachów, podjazdów, chodników
  • gromadzenie wód opadowych w zbiornikach podziemnych lub naziemnych
  • retencjonowanie wód opadowych w gruncie, np. poprzez wykonanie studni chłonnych, drenaży rozsączających, ogrodów deszczowych, itp.
  • retencjonowanie wód opadowych na dachach zielonych
  • wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych, np. poprzez pompy, systemy zraszaczy, centrale deszczowe, itp.

na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie - 2 tys. zł.

Warunki uzyskania dofinansowania

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.

Wymagana jest 3-letnia trwałość inwestycji od daty jej zakończenia, czyli podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta końcowego i wykonawcę przedsięwzięcia.

W tym czasie beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Jak skorzystać z dofinansowania?

W trakcie trwania programu wypełnij i złóż wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami.

Poczekaj na weryfikację i akceptację wniosku przez WFOŚiGW.

Zakup zbiornik do odbioru deszczówki w terminie do końca czerwca 2024 r. i złóż dokumenty do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku, o ile środki nie skończą się wcześniej.

Składać należy je w WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.

Konieczne jest założenie konta na portalu beneficjenta WFOŚIGW właściwego dla miejsca realizowanej inwestycji w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Ostatecznie wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć w wersji papierowej do siedziby WFOŚIGW.

Jak zagospodarować deszczówkę?

Deszczówka to darmowa woda, którą można wykorzystać choćby do prac porządkowych na podjazdach, tarasach, w garażach, podlewania rabatek w przydomowym ogrodzie, zasilania oczka wodnego lub stawu.

Dzięki temu znacznie zmniejsza się zużycie wody wodociągowej, a przez to wyraźnie maleją rachunki za wodę.

Warto podkreślić, że miękka woda deszczowa jest lepiej przyswajalna dla roślin, bogata w związki mineralne, a co za tym idzie – poprawia ich wzrost, rozwój, kwitnięcie. Jej temperatura zbliżona do otoczenia pozwala uniknąć przez rośliny szoku termicznego, jakim jest podlewani czy zraszanie zimną wodą z wodociągu.

Fot. Freepik

Komentarze

brak komentarzy…