Jakiego wydarzenia szukasz?

Małopolskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Małopolskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu to najbardziej wyczekiwane wydarzenie rynku nieruchomości, branży budowlanej i aranżacji wnętrz.
Małopolskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Małopolskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu odbędą się w TAURON Arena Kraków, przy ul. Lema 7.

Godziny otwarcia

Sobota: 10:00-17:00
Niedziela: 10:00-16:00

Tematyka targów

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Krakowie i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się kupić tu nieruchomość.

Na tar­gach zaprezentowane zostaną zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli także możliwość poznania oferty firm budujących domy oraz ofertę wypo­sa­że­nia wnętrz. Uzu­peł­nienie oferty deweloperskiej sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego.

Wydarzenia w trakcie targów

W trakcie targów przewidziano spotkania z ekspertami branży nieruchomości, budownictwa, home design, finansowania, energii oraz przedstawicielami władz miasta.

Zaplanowano warsztaty, które pozwolą zagłębić się w konkretne aspekty związane z nieruchomościami.

Eksperci finansowi udzielą porad w zakresie rządowych programów wsparcia inwestycji. Będzie możliwość indywidualnego omówienia sytuacji finansowej i precyzyjnego obliczenia zdolności kredytowej, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych.

Zobacz również