• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Uprawnienia budowlane – uprawnienia mostowe

Uprawnienia inżynieryjne mostowe to jedne z uprawnień budowlanych, których posiadanie umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dowiedz się, jakie są wymagania, aby uzyskać takie uprawnienia. Jakie wykształcenie musi posiadać kandydat oraz jak długą odbyć praktykę. Sprawdź, co dają uprawnienia mostowe i jaki jest koszt ich uzyskania.
Uprawnienia budowlane – uprawnienia mostowe

Co dają uprawnienia mostowe?

Uprawnienia budowlane mostowe dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy drogowych i kolejowych obiektach budowlanych takich jak: most, wiadukt, przepust, ściana oporowa, tunel liniowy i nadziemne lub podziemne przejście dla pieszych.

Osoby posiadające takie uprawnienia mogą zajmować stanowiska wiążące się z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, jak np. projektant przy sporządzaniu projektów drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich, kierownik budowy lub kierownik robót przy budowie mostowych obiektów inżynierskich czy inspektor nadzoru inwestorskiego przy nadzorowaniu robót inżynierskich mostowych.

Rodzaje uprawnień mostowych

Inżynier może ubiegać się o uzyskanie uprawnień w określonej specjalności bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia mostowe bez ograniczeń to możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi na następujących rodzajach obiektów budowlanych:

- drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

- kolejowy obiekt inżynierski, określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowlane kolejowe i ich usytuowanie:

 • most
 • wiadukt
 • przepust
 • ściana oporowa
 • tunel liniowy
 • nadziemne lub podziemne przejście dla pieszych

Uprawnienia mostowe do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów oraz przepustów.

Z kolei uprawnienia mostowe uzyskane w ograniczonym zakresie dotyczą projektowania lub kierowania robotami budowlanymi na następujących rodzajach obiektów budowlanych:

 • jednoprzęsłowy obiekt mostowy wg zapisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, którego przęsło wykonano z prefabrykatów oraz maksymalnej rozpiętości do 21 m i jest posadowiony na stabilnym gruncie nośnym
 • przepust.

Kto nadaje uprawnienia mostowe?

Kwalifikację kandydatów przeprowadza komisja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Weryfikuje posiadane przez inżyniera wykształcenie, zakres odbytej praktyki, przeprowadza egzamin warunkujący uzyskanie uprawnień.

Pozytywne przejście procesu kwalifikacji i uzyskanie uprawnień inżynieryjnych mostowych jest podstawą do wpisania na listę członków samorządu zawodowego inżynierów.

Jak uzyskać uprawnienia mostowe?

Aby uzyskać uprawnienia mostowe należy:

 • posiadać wymagane wykształcenie
 • odbyć praktykę zawodową
 • pomyślnie zdać egzamin.

Uprawnienia mostowe bez ograniczeń

Do uzyskania uprawnień mostowych do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów i roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy.

Do uzyskania uprawnień mostowych do kierowania robotami bez ograniczeń konieczne jest odbycie półtorarocznej praktyki na terenie budowy (i ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo) lub – w przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – odbycie trzyletniej praktyki na budowie.

Uzyskanie uprawnień mostowych łączonych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń możliwe jest po ukończeniu studiów drugiego stopnia oraz dobyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej praktyki na budowie.

Uprawnienia mostowe w ograniczonym zakresie

Do uzyskania uprawnień mostowych w ograniczonym zakresie należy ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Długość wymaganej praktyki i jej rodzaj zależeć będzie od typu uprawnień (do projektowania, kierowania lub w obu obszarach), o jakie ubiega się kandydat.

Posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych lub technik budownictwa również umożliwia ubieganie się o uprawnienia mostowe do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po odbyciu czteroletniej praktyki na budowie.

Uprawnienia mostowe – egzamin

Egzamin odbywa się dwa razy w roku, zwykle w maju i w listopadzie (w Izbie Inżynierów).

Zakres egzaminu obejmuje znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń oraz norm regulujących zagadnienia z dziedziny budownictwa. Przed każdą sesją egzaminacyjną dostępne są szczegółowe listy wymagań z podziałem na poszczególne specjalności i zakresy uprawnień budowlanych.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w całej Polsce jednego dnia.

Część pisemna ma formę testu jednokrotnego wyboru, podczas którego sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych regulujących proces budowlany. Od kandydatów wymaga się także wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony zabytków, a także procedur administracyjnych.

Osoby uzyskujące pozytywny wynik z części pisemnej mogą podejść w wyznaczonym terminie do części ustnej.

Egzamin ustny ma na celu weryfikację praktycznej wiedzy technicznej nabytej podczas odbywania praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa. Wśród pytań mogą być także zadania projektowe lub zagadnienia problemowe związane z prowadzeniem budowy.

Ile kosztują uprawnienia mostowe?

Uzyskanie uprawnień wiąże się z poniesieniem kosztów kwalifikacji i egzaminu, które – zależnie od zakresu uprawnień, o jakie ubiega się kandydat – plasują się w przedziale 2400 – 3600 zł.

Dodatkowym corocznym kosztem ponoszonym przez osobę sprawującą samodzielne funkcje techniczne jest obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składka członkowska.

E-CRUB

E-CRUB to Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych - na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP - uzupełniany jest wykaz inżynierów czy projektantów posiadających potwierdzone uprawnienia i kwalifikacje. System zarządzany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

E-CRUB pozwala w szybszy sposób wpisywać do rejestru osoby zdobywające uprawnienia budowlane, a tym samem szybciej z tych uprawnień korzystać i wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie muszą już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

E-CRUB zawiera listę tylko tych osób, które wyraziły chęć udostępnienia swoich danych osobowych publicznie i przesłały do GUNB zgodę na ich wprowadzenie do systemu.

Fot. Freepik

Treści powiązane

Uprawnienia budowlane – uprawnienia elektryczne
Uprawnienia budowlane – uprawnienia elektryczne
Specjalności, w jakich wydawane są uprawnienia budowlane wynikają z przepisów Prawa budowlanego. Uprawnienia elektryczne to jedne z możliwych do uzyskania uprawnień budowlanych. Jakie są rodzaje uprawnień elektrycznych? Co dają i jak je uzyskać?
E-CRUB – rejestr uprawnień budowlanych
E-CRUB – rejestr uprawnień budowlanych
E-CRUB to Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych. Dowiedz się, jakie dane dostępne są w systemie, jakie korzyści daje dostęp do e-CRUB oraz kto może korzystać z bazy uprawnień budowlanych.
Uprawnienia architektoniczne
Uprawnienia architektoniczne
Uprawnienia architektoniczne to jedna ze specjalności uprawnień budowlanych, których posiadanie pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zobacz, jak uzyskać uprawnienia architektoniczne. Co konkretnie dają te uprawnienia.
Kierownik budowy – zakres obowiązków
Kierownik budowy – zakres obowiązków
Kierownik budowy to najważniejsza osoba nadzorująca przebieg inwestycji, organizująca prace na budowie. Przepisy określają, które inwestycje wymagają zatrudnienia kierownika budowy. Za co odpowiada kierownik budowy? Kto może pełnić taką funkcję?
Uprawnienia budowlane
Uprawnienia budowlane
Uprawnienia budowlane to prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w określonej specjalności. Jak zdobyć uprawnienia budowlane? Jakie funkcje mogą pełnić osoby z uprawnieniami budowlanymi i gdzie znaleźć informacje o osobach z konkretnymi uprawnieniami budowlanymi?
Uprawnienia budowlane – uprawnienia drogowe
Uprawnienia budowlane – uprawnienia drogowe
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami drogowymi związanymi z konkretnymi, określonymi przez prawo budowlane obiektami budowlanymi. Poznaj zakres uprawnień drogowych, możliwości ich uzyskania, koszty związane ze zdobyciem tych uprawnień.

Komentarze

brak komentarzy…