• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Uprawnienia budowlane – uprawnienia drogowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami drogowymi związanymi z konkretnymi, określonymi przez prawo budowlane obiektami budowlanymi. Poznaj zakres uprawnień drogowych, możliwości ich uzyskania, koszty związane ze zdobyciem tych uprawnień.
Uprawnienia budowlane – uprawnienia drogowe

Co dają uprawnienia drogowe?

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak:

 • projektant
 • kierownik budowy lub robót
 • inspektor nadzoru inwestorskiego

przy pracach związanych z budową oraz projektowaniem dróg i autostrad.

Uzyskanie uprawnień drogowych skutkuje wpisaniem kandydata do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Zakres uprawnień drogowych

Możliwe jest uzyskanie uprawnień drogowych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia drogowe bez ograniczeń pozwalają na projektowanie konkretnych obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi:

 • drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 • drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty.

Uprawnienia drogowe w ograniczonym zakresie odnoszą się do projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z:

 • drogami klasy lokalnej i dojazdowymi, drogami wewnętrznymi według przepisów ustawy o drogach publicznych, wyłączając drogowe obiekty inżynierskiej inne niż przepusty
 • drogami na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Kto nadaje uprawnienia drogowe?

Uprawnienia drogowe nadawane są przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak uzyskać uprawnienia drogowe?

Aby uzyskać uprawnienia drogowe należy:

 • posiadać wymagane wykształcenie
 • odbyć praktykę zawodową
 • pomyślnie zdać egzamin.

Uprawnienia drogowe bez ograniczeń

Do uzyskania uprawnień drogowych konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo.

Czas trwania praktyki zawodowej zależeć będzie od rodzaju i zakresu uprawnień, o jakie ubiega się kandydat.

Do uzyskania uprawnień drogowych do projektowania bez ograniczeń należy odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę wykonawczą na budowie.

Uprawnienia drogowe do kierowania robotami bez ograniczeń możliwe są do uzyskania po odbyciu 1,5-rocznej praktyki na budowie.

O uprawnienia drogowe do kierowania robotami budowlanymi można ubiegać się także po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo, jednak w tym wypadku praktyka na budowie musi potrwać trzy lata.

Ograniczone uprawnienia drogowe

Do projektowania i kierowania drogowymi robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie należy ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo (lub dwuletnie magisterskie na kierunku pokrewnym) i odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz półtoraroczną praktykę na budowie.

Podobne wymagania są w przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie, z tą różnicą, że praktyka na budowie musi trwać rok.

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie należy ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo lub drugiego stopnia na kierunku pokrewnym i odbyć półtoraroczną praktykę na budowie, ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym i odbyć trzyletnią praktykę na budowie lub uzyskać tytuł zawodowy technika lub mistrza albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności: technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa i odbyć czteroletnią praktykę budowlaną.

Egzamin na uprawnienia drogowe

Egzamin odbywa się dwa razy w roku, zwykle w maju i w listopadzie (w Izbie Inżynierów).

Zakres egzaminu obejmuje znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń oraz norm regulujących zagadnienia z dziedziny budownictwa. Przed każdą sesją egzaminacyjną dostępne są szczegółowe listy wymagań z podziałem na poszczególne specjalności i zakresy uprawnień budowlanych.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w całej Polsce jednego dnia.

Część pisemna ma formę testu jednokrotnego wyboru, podczas którego sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych regulujących proces budowlany. Od kandydatów wymaga się także wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony zabytków, a także procedur administracyjnych.

Osoby uzyskujące pozytywny wynik z części pisemnej mogą podejść w wyznaczonym terminie do części ustnej.

Egzamin ustny ma na celu weryfikację praktycznej wiedzy technicznej nabytej podczas odbywania praktyki zawodowej oraz umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa. Wśród pytań mogą być także zadania projektowe lub zagadnienia problemowe związane z prowadzeniem budowy.

Ile kosztują uprawnienia drogowe?

Koszty kwalifikacji i egzaminu wynoszą - zależnie od zakresu uprawnień - ok. 1600 - 2200 zł.

Dodatkowo stałym kosztem ponoszonym corocznie jest składka członkowska i obowiązkowa polisa OC - łącznie blisko 500 zł.

E-CRUB

E-CRUB to Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych - na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP - uzupełniany jest wykaz inżynierów czy projektantów posiadających potwierdzone uprawnienia i kwalifikacje. System zarządzany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

E-CRUB pozwala w szybszy sposób wpisywać do rejestru osoby zdobywające uprawnienia budowlane, a tym samem szybciej z tych uprawnień korzystać i wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie muszą już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

E-CRUB zawiera listę tylko tych osób, które wyraziły chęć udostępnienia swoich danych osobowych publicznie i przesłały do GUNB zgodę na ich wprowadzenie do systemu.

Fot. Freepik

Treści powiązane

Produkcja kruszyw drogowych
Produkcja kruszyw drogowych
Kruszywa to kluczowy materiał stosowany do budowy dróg. Wykorzystywane są do wykonywania korpusu drogi i jej poszczególnych warstw oraz jako komponent mieszanek mineralno-asfaltowych w budownictwie drogowych. Sprawdzamy, jakie rodzaje kruszyw wykorzystuje się w drogownictwie oraz jak przebiega proces ich produkcji.
Uprawnienia budowlane – uprawnienia elektryczne
Uprawnienia budowlane – uprawnienia elektryczne
Specjalności, w jakich wydawane są uprawnienia budowlane wynikają z przepisów Prawa budowlanego. Uprawnienia elektryczne to jedne z możliwych do uzyskania uprawnień budowlanych. Jakie są rodzaje uprawnień elektrycznych? Co dają i jak je uzyskać?
Budowa nowych dróg w Polsce w 2024 roku
Budowa nowych dróg w Polsce w 2024 roku
W 2024 roku ma w Polsce powstać 175 km nowych dróg ekspresowych, autostrad, obwodnic czy dróg szybkiego ruchu. Którymi odcinkami pojadą w najbliższym czasie kierowcy? Gdzie przybędzie nowych dróg?
E-CRUB – rejestr uprawnień budowlanych
E-CRUB – rejestr uprawnień budowlanych
E-CRUB to Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych. Dowiedz się, jakie dane dostępne są w systemie, jakie korzyści daje dostęp do e-CRUB oraz kto może korzystać z bazy uprawnień budowlanych.
Beton drogowy
Beton drogowy
Beton drogowy to rodzaj betonu stosowanego do budowy dróg, autostrad, chodników i innych powierzchni drogowych. Jest to popularny materiał konstrukcyjny w infrastrukturze drogowej ze względu na swoje właściwości i trwałość. Jakie są zalety betonu drogowego? Jak powstaje beton drogowy.
Drogi betonowe
Drogi betonowe
Nawierzchnie betonowe, tzw. sztywne, stają się coraz bardziej popularne. W Polsce szczególnie przybywa samorządowych dróg wykonanych z betonu. Pod względem ilości powiatowych dróg betonowych jesteśmy na drugim miejscu w Europie, po Belgii. Średnio rocznie przybywa ok. 100 km dróg z nawierzchnią betonową.
Uprawnienia budowlane
Uprawnienia budowlane
Uprawnienia budowlane to prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w określonej specjalności. Jak zdobyć uprawnienia budowlane? Jakie funkcje mogą pełnić osoby z uprawnieniami budowlanymi i gdzie znaleźć informacje o osobach z konkretnymi uprawnieniami budowlanymi?
Kierownik budowy – zakres obowiązków
Kierownik budowy – zakres obowiązków
Kierownik budowy to najważniejsza osoba nadzorująca przebieg inwestycji, organizująca prace na budowie. Przepisy określają, które inwestycje wymagają zatrudnienia kierownika budowy. Za co odpowiada kierownik budowy? Kto może pełnić taką funkcję?

Komentarze

brak komentarzy…